ห้องสมุด กรมส่งเสริมสหกรณ์
New journal received within Days

23 Volumn

Order by...CoverTitle Volumn ReceivedStatusFulltextList of articles
         1 NATIONAL GEOGRAPHICฉบับที่ 251 เดือน มิถุนายน 256508/06/2565
Can lent after 15/06/2565
CHECK SHELVES -
         2 กรมทางหลวงชนบทปีที่ 19 ฉบับเดือนกุมภาพันธ์2565-มีนาคม 256524/06/2565
Can lent after 01/07/2565
CHECK SHELVES -
         3 กรมทางหลวงชนบทปีที่ 19 ฉบับเดือนธันวาคม 2564-มกราคม 256508/06/2565
Can lent after 15/06/2565
CHECK SHELVES -
         4 กรมประชาสัมพันธ์ปีที่ 28 ฉบับที่ 270 เดือน เมษายน-มิถุนายน 256524/06/2565
Can lent after 01/07/2565
CHECK SHELVES -
         5 การเงินธนาคารฉบับที่ 482 เดือน มิถุนายน 256520/06/2565
Can lent after 27/06/2565
CHECK SHELVES -
         6 กำลังใจปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มีนาคม 256506/06/2565
Can lent after 13/06/2565
CHECK SHELVES -
         7 ฅนสหกรณ์ปีที่ 9 ฉบับที่ 33 เดือน กันยายน-พฤศจิกายน 255908/06/2565
Can lent after 15/06/2565
CHECK SHELVES -
         8 จุลนิติปีที่ 16 ฉบับที่ 3 เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 256210/06/2565
Can lent after 17/06/2565
CHECK SHELVES -
         9 น.ส.พ. กสิกรปีที่ 94 ฉบับที่ 3/2564 กุมภาพันธ์-มีนาคม 256410/06/2565
Can lent after 17/06/2565
CHECK SHELVES -
         10 น.ส.พ. กสิกรปีที่ 94 ฉบับที่ 6/2564 สิงหาคคม-กันยายน256410/06/2565
Can lent after 17/06/2565
CHECK SHELVES -
         11 น.ส.พ. กสิกรปีที่ 94 ฉบับที่ 4/2564 เมษายน-พฤษภาคม 256410/06/2565
Can lent after 17/06/2565
CHECK SHELVES -
         12 น้ำก๊อกปีที่ 38 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 256506/06/2565
Can lent after 13/06/2565
CHECK SHELVES -
         13 น้ำก๊อกปีที่ 38 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 256506/06/2565
Can lent after 13/06/2565
CHECK SHELVES -
         14 วารสารการพัฒนาชายแดนใต้ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 256424/06/2565
Can lent after 01/07/2565
CHECK SHELVES -
         15 วารสารการพัฒนาชายแดนใต้ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 256424/06/2565
Can lent after 01/07/2565
CHECK SHELVES -
         16 วารสารทหารพัฒนาปีที่ 45 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 256410/06/2565
Can lent after 17/06/2565
CHECK SHELVES -
         17 วารสารทหารพัฒนาปีที่ 45 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 256408/06/2565
Can lent after 15/06/2565
CHECK SHELVES -
         18 สมุนไพรรักษาโรคปีที่ ฉบับที่ 121 เดือน มิถุนายน 256514/06/2565
Can lent after 21/06/2565
CHECK SHELVES -
         19 สรรพากรสาส์นปีที่ 66 ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน 256210/06/2565
Can lent after 17/06/2565
CHECK SHELVES -
         20 สรรพากรสาส์นปีที่ 66 ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม 256210/06/2565
Can lent after 17/06/2565
CHECK SHELVES -
         21 สรรพากรสาส์นปีที่ 66 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม 256210/06/2565
Can lent after 17/06/2565
CHECK SHELVES -
         22 สารคดีฉบับที่ 447 เดือนมิถุนายน 256513/06/2565
Can lent after 20/06/2565
CHECK SHELVES -
         23 อนุสารอุดมศึกษาปีที่ 48 ฉบับที่ 525 เดือน มีนาคม 256514/06/2565
Can lent after 21/06/2565
CHECK SHELVES -