ห้องสมุด กรมส่งเสริมสหกรณ์
New arrival within      Days
Found 18 display 1 - 10


Book
Titleการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561
Authorกนิษฐา กุศล
Edition-   
Year 2561
Found1  
RatingNo vote

Book
Titleการชำระบัญชีสหกรณ์โคนมวังม่วง จำกัด อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
Authorศุวมิตร อิ่มฤทธา
Edition-   
Year 2562
Found1  
RatingNo vote

Book
Titleการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
Authorศิริวรรณ ปุ่นนิน
Edition-   
Year 2562
Found1  
RatingNo vote

Book
Titleการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
Authorวิมลรัตน์ ศรีวงษ์
Edition-   
Year 2561
Found1  
RatingNo vote

Book
Titleการบริหารเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด
Authorปรีชา พิกุนทอง
Edition-   
Year 2561
Found1  
RatingNo vote

Book
Titleการพัฒนาสหกรณ์ภาคเกษตรในจังหวัดเชียงรายให้เป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
Authorศิวาพร วังสมบัติ
Edition-   
Year 2561
Found1  
RatingNo vote

Book
Titleการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมส่งเสริมสหกรณ์
Authorปริญญา สารศิริวงศ์
Edition-   
Year 2561
Found1  
RatingNo vote

Book
Titleการยกระดับมาตรฐานสหกรณ์ของสหกรณ์ขนส่งเชียงของ จำกัด จังหวัดเชียงราย
Authorกันต์ฤทัย ก้องเกียรติธีระ
Edition-   
Year 2561
Found1  
RatingNo vote

Book
Titleการวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
Authorศุวมิตร อิ่มฤทธา
Edition-   
Year 2562
Found1  
RatingNo vote

Book
Titleการวิเคราะห์โครงการของสหกรณ์ภาคการเกษตรและประมงในจังหวัดนครปฐม ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบกลางปี 2561)กรมส่งเสริมสหกรณ์
Authorวิษณุวัฒน์ อยู่อินทร์
Edition-   
Year 2562
Found1  
RatingNo vote


  Page no. /2