ห้องสมุด กรมส่งเสริมสหกรณ์
รายการใหม่ในช่วง      วัน
พบรายการใหม่ 16 รายการ กำลังแสดงรายการที่ 1 - 10


Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561
ผู้แต่งกนิษฐา กุศล
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2561
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

Book
ชื่อเรื่องการชำระบัญชีสหกรณ์โคนมวังม่วง จำกัด อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ผู้แต่งศุวมิตร อิ่มฤทธา
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2562
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
ผู้แต่งศิริวรรณ ปุ่นนิน
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2562
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

Book
ชื่อเรื่องการบริหารเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด
ผู้แต่งปรีชา พิกุนทอง
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2561
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมส่งเสริมสหกรณ์
ผู้แต่งปริญญา สารศิริวงศ์
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2561
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

Book
ชื่อเรื่องการยกระดับมาตรฐานสหกรณ์ของสหกรณ์ขนส่งเชียงของ จำกัด จังหวัดเชียงราย
ผู้แต่งกันต์ฤทัย ก้องเกียรติธีระ
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2561
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ผู้แต่งศุวมิตร อิ่มฤทธา
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2562
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์โครงการของสหกรณ์ภาคการเกษตรและประมงในจังหวัดนครปฐม ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบกลางปี 2561)กรมส่งเสริมสหกรณ์
ผู้แต่งวิษณุวัฒน์ อยู่อินทร์
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2562
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น
ผู้แต่งวรนุช ขุมแร่
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2561
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

Book
ชื่อเรื่องการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกตของสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้แต่งเชษฐา ไพศาล
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2561
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote


  หน้าที่ /2