ห้องสมุด กรมส่งเสริมสหกรณ์
รายการใหม่ในช่วง      วัน
พบรายการใหม่ 11 รายการ กำลังแสดงรายการที่ 1 - 10


ผลงานทางวิชาการสหกรณ์
ชื่อเรื่องการกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์
ผู้แต่งยุสรา ซูสารอ
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2563
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

ผลงานทางวิชาการสหกรณ์
ชื่อเรื่องการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่2
ผู้แต่งรัชนก เชื้อบัว
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2563
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

ผลงานทางวิชาการสหกรณ์
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดกระบี่
ผู้แต่งฉายา บุญเสริม
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2561
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

ผลงานทางวิชาการสหกรณ์
ชื่อเรื่องการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้แต่งสมเกียรติ ศรีสุข
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2562
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

ผลงานทางวิชาการสหกรณ์
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์โครงการของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดนครปฐมที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบกลางปี) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ผู้แต่งอนุชา ฟักสุวรรณ
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2561
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

ผลงานทางวิชาการสหกรณ์
ชื่อเรื่องการสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร
ผู้แต่งทวีสุข เถลิงศักดาเดช
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2561
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

ผลงานทางวิชาการสหกรณ์
ชื่อเรื่องการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 จำกัด ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้แต่งวิราวัลย์ สุวรรณมาศ
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2563
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

ผลงานทางวิชาการสหกรณ์
ชื่อเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ผู้แต่งสำเนา ประสาตร์
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2561
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

Book
ชื่อเรื่องปราถนาพยาบาท
ผู้แต่งชลาลัย [ นามแฝง ]
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2553
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

ผลงานทางวิชาการสหกรณ์
ชื่อเรื่องส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด ให้ผ่านเกณฑ์ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
ผู้แต่งสมจิตร ภูผาพลอย
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2562
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote


  หน้าที่ /2