ห้องสมุด กรมส่งเสริมสหกรณ์
รายการใหม่ในช่วง      วัน
พบรายการใหม่ 3 รายการ กำลังแสดงรายการที่ 1 - 3


ผลงานทางวิชาการสหกรณ์
ชื่อเรื่องการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่กลุ่มเสริมสหกรณ์4
ผู้แต่งกาญจนาวดี ชูปาน
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2562
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

ผลงานทางวิชาการสหกรณ์
ชื่อเรื่องการส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด
ผู้แต่งกรณ์เกล้า เคนไชยวงศ์
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2562
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

ผลงานทางวิชาการสหกรณ์
ชื่อเรื่องการแนะนำส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายของสหกรณ์บ้านมั่นคงดารุลยารอกัต จำกัด
ผู้แต่งพินิจนันท์ มณีโรจน์
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2562
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote


  หน้าที่ /1