ห้องสมุด กรมส่งเสริมสหกรณ์
รายการใหม่ในช่วง      วัน
พบรายการใหม่ 28 รายการ กำลังแสดงรายการที่ 1 - 10


ผลงานทางวิชาการสหกรณ์
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดทัศนศึกษา ถอดบทเรียน ประเมินผลและติดตามกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ ด้านการสหกรณ์แก่เด็กนักเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้แต่งปาจรีย์ คงแย้ม
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2563
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

ผลงานทางวิชาการสหกรณ์
ชื่อเรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์สังขละบุรีและนิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ
ผู้แต่งมารุต พงษ์พิมาย
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2563
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

ผลงานทางวิชาการสหกรณ์
ชื่อเรื่องการคำนวนดอกเบี้ยและค่าปรับค้างรับ และปรับปรุงฐานข้อมูลลูกหนี้รายตัว เพื่อปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้แต่งพัชนี ตั้งตรงสิทธิกุล
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2563
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

ผลงานทางวิชาการสหกรณ์
ชื่อเรื่องการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรทำไร่สับปะรดตราดแฟร์เทรด
ผู้แต่งโชคดี หนูเพ็ชร์
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2563
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

ผลงานทางวิชาการสหกรณ์
ชื่อเรื่องการจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน นิเดค จำกัด
ผู้แต่งวินัย ธรรมโวหาร
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2561
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

ผลงานทางวิชาการสหกรณ์
ชื่อเรื่องการจัดทำรายงานทางการเงิน เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ผู้แต่งพัชนี ตั้งตรงสิทธิกุล
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2563
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

ผลงานทางวิชาการสหกรณ์
ชื่อเรื่องการดำเนินการอบรม โครงการพัฒนาผู้ตรวจการสหกรณ์หลักสูตร "ผู้ตรวจการสหกรณ์ระดับกลาง" รุ่นที่ 1-6
ผู้แต่งสอาดจิต ประสงค์สิน
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2563
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

ผลงานทางวิชาการสหกรณ์
ชื่อเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติในการสมัครรับการสรรหาและทำสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
ผู้แต่งสอาดจิต ประสงค์สิน
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2563
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

ผลงานทางวิชาการสหกรณ์
ชื่อเรื่องการดำเนินงานตามโครงการอนนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้แต่งมารุต พงษ์พิมาย
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2563
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

ผลงานทางวิชาการสหกรณ์
ชื่อเรื่องการตรวจการสหกรณ์
ผู้แต่งอำพล ทองเกษร
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2563
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote


  หน้าที่ /3