ห้องสมุด กรมส่งเสริมสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://library.cmu.ac.th/cmul_new/index.php