ห้องสมุด กรมส่งเสริมสหกรณ์
รายการใหม่ในช่วง      วัน
พบรายการใหม่ 39 รายการ กำลังแสดงรายการที่ 1 - 10


Book
ชื่อเรื่อง1 ตุลาคม 2556 วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์
ผู้แต่งกรมส่งเสริมสหกรณ์
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2556
จำนวน4   สำเนา
RatingNo vote

Book
ชื่อเรื่อง33 เสนทางสร้างสุขภาพ
ผู้แต่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงศึกษาธิการ
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2559
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

Book
ชื่อเรื่องBlack swan green
ผู้แต่งMitchell, David.
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2549
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

Book
ชื่อเรื่องThe colour of law Mark Gimenez
ผู้แต่งGimenez, Mark
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2548
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

Book
ชื่อเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพด้วยผักพื้นบ้าน
ผู้แต่งมูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2548
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

Book
ชื่อเรื่องคำแนะนำแนวทางการควบคุมภายในสำหรับสหกรณ์
ผู้แต่งสำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์ (สบส.)
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ มปป
จำนวน4   สำเนา
RatingNo vote

Book
ชื่อเรื่องคืนวันพระจันทร์แรม
ผู้แต่งนันทนา วีระชน
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ ม.ป.ป.
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote

Book
ชื่อเรื่องคู่มือสมาชิก สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
ผู้แต่งสหกรณ์ ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ ม.ป.ป.
จำนวน2   สำเนา
RatingNo vote

Book
ชื่อเรื่องงบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2564
จำนวน3   สำเนา
RatingNo vote

Book
ชื่อเรื่องตามรอยรัก
ผู้แต่งคูเอลญู, เปาโล
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2558
จำนวน1   สำเนา
RatingNo vote


  หน้าที่ /4